RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za savjet mladih

R J E Š E N J E o izboru članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci

ZAPISNIK Sa sjednice Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata održanog dana 01.10.2014. godine.

ODLUKU o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Bogdanovci

O D L U K U o osnivanju Savjeta mladih Općine Bogdanovci

POSLOVNIK o radu Savjeta mladih općine Bogdanovci

PRIJAVNICA za isticanje kandidature za člana i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci