O D L U K U o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

dvadeset i prvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bogdanovci

I Z V J E Š Ć E o obnašanju duţnosti na temelju prestanka mirovanja mandata

O D L U K U O određivanju Dana branitelja Bogdanovaca

O D L U K U o financiranju ĉipiranja i cijepljenju pasa na podruĉju Općine Bogdanovci

ODLUKU O IMENOVANJU TRGA U NASELJU BOGDANOVCI

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u športu za razdoblje siječanj-prosinac 2018.godine

O D L U K U o nadopuni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika