ZAKLJUČAK o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci za razdoblje 2019-2024. za javni uvid

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci za razdoblje 2019-2024.

Plan gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci za period 2019. - 2024

O D L U K A o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci za razdoblje od 2019. - 2024.