ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

ODLUKA o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bogdanovci