Print

javni poziv

za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bogdanovci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" broj 05/13) i članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bogdanovci, Općinsko vijeće Općine Bogdanovci objavljuje

   JAVNI POZIV

 za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci

I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci kao savjetodavnog tijela Općine Bogdanovci koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih ima 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika, bira ih Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na vrijeme od 3 (tri) godine.

Print

DARIVANJE PRVOŠKOLACA

U ponedjeljak 08.rujna 2014.godine u osnovnim školama u Bogdanovcima, Petrovcima i Svinjarevcima svim prvašićima u našoj općini načelnik općine Juraj Mihajlović podijelio je u ime općine poklon paketiće- školski pribor u vrijednosti 100,00 kuna po prvašiću.

Želimo svim prvašićima sretan početak nove školske godine.

Print

Obavijest građanima o postavljanju zelenih otoka i odlaganju otpada

Općina Bogdanovci je odlukom općinskog vijeća  uz suglasnost sa mjesnim odborima „Bogdanovci“  „Petrovci“ i “Svinjarevci”, prezentirala prijedlog  lokacija „zelenih otoka“ . Uzimajući u obzir dostupnost, navike građana i raspoloživost prostora za smještaj većeg broja posuda za otpad predložene su  lokacija u svakom MO….

Svaka posuda  imati će oznaku otpada koji se u nju odlaže. Posude za selektivno prikupljanje otpada biti će označene edukativnim naljepnicama koje  građanima daju osnovne upute o tome što smiju a što ne smiju u nju odložiti.
Tako se jedan „zeleni otok“ sastoji od:
-    posude za prikupljanje stakla,
-    posude za prikupljanje plastičnog otpada,
-    posude za prikupljanje papira i kartona, te
-    posude za tekstil.

Pored ovih posuda u svakom MO nalaziti će se i kontejneri za odlaganje  metalnog otpada.
Nadamo se da ćete biti aktivni sudionici ovog projekta te da ćete svojim odgovornim ponašanjem i prihvaćanjem selektivnog načina prikupljanja otpada doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i  smanjenju komunalnog otpada u Općini Bogdanovci.
                            OTPAD NIJE SMEĆE
Obavijest mještanima o obaveznom uklanjanju otpada odbačenog u okoliš
Poštovani mještani!
Podsjećamo vas da je nekontrolirano odbacivanje otpada u okoliš strogo zabranjeno a za takve radnje su predviđene visoke novčane kazne.
Prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13.vlasnik nekretnine na koju je odbačen otpad dužan je sam taj otpad ukloniti, bez obzira tko je otpad odbacio.
Ukoliko vlasnik nekretnine sam propisno ne sanira lokaciju onečišćenu otpadom, općina će otpad ukloniti putem treće osobe a na trošak vlasnika nekretnine.
Budući da su novim zakonom za nepropisno odlaganje otpada predviđene visoke novčane kazne ovim putem pozivamo mještane da očiste svoje livade, oranice i ostale nekretnine od raslinja kako ne bi bila potencijalna mjesta za odlaganje otpada.
                     OTPAD NIJE SMEĆE 
Print

EKSPERTNI TIM VIJEĆA EUROPE U OPĆINI BOGDANOVCI

  U Petrovcima je 11. lipnja 2014.održan sastanak ekspertne grupe Vijeća Europe sa delegacijom općine Bogdanovci. Skup je bio dio turneje ovog ekspertnog tima po Hrvatskoj u cilju evaluacije 5. izvješća Vlade RH o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Dotaknute su teme od obrazovanja i medija do korištenja jezika i pisma u lokalnoj administraciji i samoupravi.
Na kraju razgovora gosti su bili zadovoljni primjenom jezika i pisma u Općini Bogdanovci.
 
Print

Radovi u Petrovcima

  Radovi na ribnjaku u Petrovcima napreduju,otvaranjem izvora želi se podići nivo vode u ribnjaku kao i što prije poribljavanje u istom ribnjaku od zajednice športsko ribolovne udruga grada Vukovara čija je i naša ribička udruga Dragovoljac Petrovci aktivni član.