O općini

Print

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom općine.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članovi vijeća su:

1.       Marijan Gelo                  

2.       Juraj Mihajlović                       

3.       Ivan Božić                  

4.       Željko Ergović       

5.       Kata Božić   

6.       Mirko Hardi        

7.       Goran Dubroja         

8.       Tomislav Rac            

9.       Andreja Magoč                

10.   Miroslav Morhan     

11.   Mirko Gelo           

12.   Dalibor Katić              

13.   Andrija Krizmanić