O općini

 

STATUT I POSLOVNIK OPĆINE BOGDANOVCI


 

             Na temelju članka 54 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,50/11 i 144/12), članku 139. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) te članka 32. Statuta Općine Bogdanovci (Služb.vijesnik VSŽ br.17/09 ) a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 30. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013.godine, donijelo je:

 

            STATUT OPĆINE BOGDANOVCI

 

I.            OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom  podrobnije se uređuje  samoupravni djelokrug Općine Bogdanovci, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo u i način rada tijela Općine Bogdanovci, načina obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Bogdanovci.

                                          Članak 2.

Općina Bogdanovci je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina obuhvaća područja naselja:

Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci.

Općina Bogdanovci obuhvaća područje omeđeno granicama katastarskih općina:

Jankovci, Cerić, Marinci, Bršadin, Vukovar, Berak, Negoslavci, Slakovci, Orolik i Srijemske Laze.

Granice Općine Bogdanovci mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

                                          Članak 3.

Općina Bogdanovci je pravna osoba.

Sjedište Općine Bogdanovci je:

Bogdanovci, Bana Josipa Jelačića, 1.

                                         

Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

   

             

II. OBILJEŽJA OPĆINE

                                          Članak  4.  

Općina će naknadno izraditi grb.

                                          Članak 5.

Općina će naknadno izraditi zastavu.

                                                        Članak 6.

Općinsko vijeće svojom odlukom utvrđuje potrebni opis grba općine, opis zastave općine i njihovu uporabu i čuvanje.

                                          Članak 7.

Dan Općine Bogdanovci, slavi se 05.svibnja, kao spomen na 05,svibnja 1991. godine kada su mještani Bogdanovaca u centru sela zaustavili kolonu neprijateljskih tenkova i transportera i primorali ih da se povuku iz Bogdanovaca.

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

                                          Članak 8.

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za općinu.

Nagrada općine Bogdanovci i druga javna priznanja dodjeljuje se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom općinskog vijeća.

            Članak 9.

         Javna priznanja Općine Bogdanovci su:

         1. Počasni građanin Općine Bogdanovci

         2. Nagrada Općine Bogdanovci za životno djelo

         3. Nagrada Općine Bogdanovci

         4. Zahvalnica Općine Bogdanovci

           Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICMA LOKALNE

       PODRUČNE ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

 

                                          Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina Bogdanovci uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, a sukladno zakonom i međunarodnim ugovorima.

                                          Članak 12.

Općinsko vijeće Općine Bogdanovci donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno  o sklapanju  sporazuma ( ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicima  lokalne samouprave, kada  ocijeni  da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća.

                                          Članak 13.

     O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine Bogdanovci i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

V.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

                                          Članak 14.

Općina Bogdanovci je samostalna  u odlučivanju u poslovima iz  samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru  zakonitosti rada i akata  tijela Općine Bogdanovci.

                                          Članak 15.

Općina Bogdanovci u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima i to osobito poslovi koji se odnose na:

-         uređenje naselja i stanovanje,

-         prostorno i urbanističko planiranje,

-         komunalno gospodarstvo,

-         brigu o djeci,

-         socijalnu skrb,

-         primarnu zdravstvenu zaštitu,

-         odgoj i osnovno obrazovanje,

-         kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-         zaštitu potrošača,

-         zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-         protupožarnu i civilnu zaštitu,

-         promet na svom području,

-         ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 Općina Bogdanovci obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se  uređuju pojedine djelatnosti iz stavka l. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

                                          Članak 16.

Općina Bogdanovci može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz stavka 15. ovog Statuta zajednički  s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog  trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Osnivanjem zajedničkog upravnog tijela,odjela ili službe, iz stavka 1. ovog članka, propisuje se financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja važna za to tijelo.

Odluka o obavljanja poslova na način propisan u stavku l. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

 

                                          Članak 17.

Općinsko vijeće Općine Bogdanovci može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

    Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

 

VI.  NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U

       ODLUČIVANJU

                                          Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

         Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma  iz stavka 1.  ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Bogdanovci.

                                          Članak 20.

Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenja načelnika i njegovog/vih zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

-  kada krše i ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

-  kada svojim radom prouzroče Općini Bogdanovci znatnu materijalnu štetu, odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Bogdanovci u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000,00 kuna pod pojmom znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna i više.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća ili većina vijeća mjesnih odbora. Prijedlog  mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju opoziva  načelnika i njegovog/vih zamjenika može dati i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Bogdanovci. Tada predstavničko tijelo (predsjednik) u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga, dostavlja prijedlog za raspisivanje referenduma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga (rok 60 dana). Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, predstavničko tijelo u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave raspisuje referendum.

Prijedlog mora biti  predan u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime prezime, adresa, OIB) i vlastoručni potpis.

Odluka o raspisivanju referenduma o opoziva načelnika i njegovog/vih zamjenika donosi se većinom glasova  svih članova općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opoziva načelnika i njegovog/ovih zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog/ovih zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu načelnika i njegovog/ovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

                                          Članak 21..

                 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

              Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma

ispravan, Općinsko vijeće će raspisat i referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

 

              Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno

je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja

prijedloga.

            Referendum se ne može raspisati samo za zamjenika načelnika.

            Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

                                          Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-    naziv tijela koje raspisuje referendum,

-         područje za koje se raspisuje referendum,

-         naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati na referendumu,

-         obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,

 

 

-         referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

-         dan održavanja referenduma.

                                          Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebi-

valište na području Općine Bogdanovci, odnosno na području za koje se  raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

                                                        Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće Općine Bogdanovci.

                                          Članak 25.

Postupak provođenja referenduma  i odluke donijete podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

                                          Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te rok u kojem se rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.                                   

                                          Članak 27.

Zbor građana saziva  predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnih odbora.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

                                          Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine Bogdanovci donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 1. stavka ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Bogdanovci.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima zahtjeva najkasnije u roku od  tri mjeseca od prijema prijedloga.

                                          Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Bogdanovci, kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa i izvršavanja građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik Općine Bogdanovci, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan  je odgovoriti  u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

              Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

 

VII. TIJELA  OPĆINE

 

                                          Članak 30.

Tijela općine su:

- Općinsko vijeće

- Općinski načelnik

 

 

1.     OPĆINSKO VIJEĆE

 

                                          Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje   donosi odluke i  akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

              Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.

              Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo,  poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

                                                        Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:

-    Statut općine Bogdanovci,

-  Poslovnik o radu

-  odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

   u vlasništvu Općine,

-  proračun i odluku o izvršenju proračuna

-  godišnje izvješće o izvršenju proračuna

-  odluku o privremenom financiranju,

-  odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine

   Bogdanovci čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija

je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna,

- odluku o promjeni granice Općine Bogdnovci,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela općine,

             - donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu

                provođenja ocjenjivanja,

             - osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

          

           -odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama

koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;

            -  daje prethodne suglasnoti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili

               odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

            -  donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

            -  raspisuje lokalni referendum,

            -  bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

           - bira i razrješava  članove radnih tijela Općinskog vijeća,

           -  odlučuje o pokroviteljstvu,

           -  donosi odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih

               priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

           -  imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i

               posebnim odlukama Općinskog vijeća,

           - donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug

               zakonom i podzakonskim aktima

           - donosi odluku o visini plaće načelnika i njegovih zamjenika.

                                          Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predstavnička većina predlaže predsjednika i jednog potpredsjednika Općinskog vijeća dok predstavnička manjina predlaže drugog  potpredsjednika općinskog vijeća.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

                                          Članak 34.

         Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko  vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- statut, poslovnik. proračun i druge opće akte koje donosi predstavničko tijelo, dostavlja predstojniku Ureda državne uprave u županiji u roku 15 dana od dana donošenja akata, zajedno s izvadkom iz zapisnika.

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i  Načelnika

- brine o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i  druge poslove određene zakonom i  Poslovnikom Općinskog   vijeća.

Predsjednik općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika,  u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode općinskom načelniku.

                                               Članak 35.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.

Ukoliko na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u općinskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statutom Općine, broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena.                             

                                          Članak 36.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

     Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju  pravo na naknadu  u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

                                          Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije

  zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena  kod javnog  bilježnika najranije osam dana prije  njezinog podnošenja iste.

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišena  poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu  zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti  presude,

- ako je prestalo prebivalište na području Općine Bogdanovci, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

                                          Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme  trajanja mandata  prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to  vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća. Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

                                         

                                          Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

    - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

     -  raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom

        redu sjednice Vijeća,

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

     - postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

     -  postavljati pitanja načelniku i zamjenicima načelnika,

    - sudjelovati na  sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na

        njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

     - prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere

        Općinsko vijeće,

    - tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika,

        od tijela Općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke  usluge. 

         Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća.

         Vijećnik ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

         Vijećnik je dužan  čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

          Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

                                          Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća,  glasovanje i vođenje zapisnika,  održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana  na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

              1.1. Radna tijela

                                          Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

    - Odbor za izbor i imenovanja,

    - Odbor za Statut i Poslovnik,

    - Mandatno povjerenstvo

    - Odbor za proračun i financije.

                                          Članak 42.

         Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

-         izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-         izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-         imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-         propise  o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

      Članak 43.

         Odbor za Statut i Poslovnik:

-         predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

-         predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-         razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-         obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

     Članak 44.

         Mandatno povjerenstvo:

-         na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-         obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-         obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-         obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

 

              Članak 45.

         Odbor za proračun i financije raspravlja o proračunu i financijama općine, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

             -   općinski proračun i završni račun,

             -   porezni sustav i poreznu politiku,

             -   stanje o prihodima i rashodima općine,

             -   ostala pitanja koja se tiču financiranja i financijskog poslovanja općine.                                                             

                                                            Članak 46.

         Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

         Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

                                                                

         2. OPĆINSKI NAČELNIK

      Članak 47.

         Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

         Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

         U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

-         priprema prijedloge općih akata,

-         izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

-         utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

-         upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-         odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Bogdanovci čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-         upravlja prihodima i rashodima Općine,

-         upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-         odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

-         donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela u Općini,

-         imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-         imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-         imenuje i razrješava predstavike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-         utvrđuje plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine

-         predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-         razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana

-         obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

-         imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

               -   donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili

                   raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

              -   sklapa ugovor o koncesiji  za obavljanje komunalnih djelatnosti,

               - donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa

                   ugovor  o povjeravanju poslova,

              -   daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

             - imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih

ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu ;

              -  do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće

                 o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

                 i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju      poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-         nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela,

-         organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

-   provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj   ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine sukladno sa    zakonom,

-         daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-         donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

-         obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-         obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

      Članak 48.

         Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

      Članak  49.

         Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

         Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

         Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

    Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

      Članak 50.

         Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

-         ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća,

u roku 8 dana ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u  Vukovarsko-srijemskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,

-         ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

     Članak 51.

         Načelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.    

         Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati

svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

         Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju pripadnici nacionalne manjine a sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu o  lokalnim izborima.      

                                                             Članak 52.

 

         Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

         Zamjenik  načelnika  u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan je pridržavati se uputa načelnika.

       Članak 53.

 

         Načelnik i zamjenik/ci načelnika dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest u ured općine o tome hoće li  dužnost na koju su  izabrani obavljati profesionalno, a sukladno zakonu.

         Ako to ne učine u propisanom roku, smatrat će se da dužnost obavlja volonterski.

         Ako općinski načelnik tijekom trajanja mandata promijeni način obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slijedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti.

      Članak 54.

 

         Načelniku i zamjeniku/cima načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-         danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanem Zakonom o općem upravnom postupku,

-         danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-         danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-         danom prestanka prebivališta na području jedinice,

-         danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-         smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti

Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.  

         Ako  mandat načelniku prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

 

     Članak 55.

 

         Načelnik i njegov/i zamjenik/ci mogu se opozvati u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

         Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog/vih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH    MANJINA

        

Članak 56.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Bogdanovci sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Pripadnici  rusinske nacionalne manjine imaju pravo na zamjenika općinskog načelnika, sukladno  Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

              Pripadnici rusinske nacionalne manjine imaju pravo na dva člana, srpske na jednog člana i ukrajinske nacionalne manjine na jednog člana u predstavničkom tijelu Općine Bogdanovci.

Rusini u naselju Petrovci ostvaruju pravo na uporabu rusinskog pisma i jezika.

Na području Općine Bogdanovci, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

    Zastava nacionalne manjine može se uz  zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Bogdanovci isticati na  zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za  nacionalnu manjinu.

                                          Članak 57.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Bogdanovci imaju pravo:

-  predlagati tijelima Općine Bogdanovci mjere za unapređivanje

    položaja nacionalnih manjina Općine Bogdanovci, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju    pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,

-  isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Bogdanovci,

-  biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati

 radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,

Način, rokovi i postupak ostvarivanja iz stavka 1. uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Bogdanovci.

                                 Članak 58.

Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Bogdanovci zatražiti mišljenje i prijedloge kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

                                 Članak 59.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

-  u sastavu svojih pečata i žigova

-  na natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-  u zaglavljima službenih akata koje donose.

                                 Članak 60.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

                                 Članak 61.

Općina Bogdanovci u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina Bogdanovci osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

 

VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

                                          Članak 62.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Bogdanovci utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Bogdanovci ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci.

Ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom  odlukom.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Bogdanovci upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Politika zapošljavanja u upravnim tijelima Općine provodit će se na

način da se nacionalnoj manjini osigura zastupljenost u  upravnim tijelima.

 

                                

                                          Članak 63.

Jedinstveni upravni odjel  u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata  tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

                                          Članak 64.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci samostalan je u okviru svoga djelokruga, a za  zakonito i pravovremeno  obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je  općinskom načelniku.

                                          Članak 65.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine Bogdanovci.

 

 

IX. JAVNA SLUŽBA

 

                                          Članak 66.

Općina Bogdanovci i okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi općina može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama, a sukladno zakonu.     

     Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 66. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

       Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba, javnih ustanova, trgovačkih društava i dr. kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik.    

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

                                          Članak 67.

Na području Općine Bogdanovci osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za  pojedina naselja ili više međusobno povezanih naselja ili za  dijelove naselja koji čine razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je  pravna osoba.

                                

                                          Članak 68.

Mjesni odbori na području Općine Bogdanovci su:

1. Mjesni odbor Bogdanovci,

2. Mjesni odbor Petrovci,

3. Mjesni odbor Svinjarevci.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavi dio te odluke.

                                          Članak 69.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže  osnivanje mjesnog odbora, organizacije i  udruženja građana, te načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

                                          Članak 70.

Načelnik u roku od 15 dana od primitka prijedloga utvrđuje da li  je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će  predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijejdlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno  izjasnititi se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

                                          Članak 71.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se  podaci o predlagatelju, području i  granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

                                          Članak 72.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

                                          Članak 73.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine..

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnih odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

                                          Članak 74 .

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od

30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

                                          Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika,  od 5 do 7 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema  broju stanovnika s pravom glasa i to  do 800 stanovnika s pravom glasa vijeće mjesnog odbora broji  pet članova, a iznad 800 stanovnika s pravom glasa vijeće mjesnog odbora broji 7 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.                                      

                                          Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava   na vrijeme od četiri godine i to većinom glasova svih članova.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

                                          Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora donosi  program rada  mjesnog odbora,

pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun,  te obavlja  druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

       Članak 78.

         Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 79.

         Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

                                                           

                                                            Članak 80.

         Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

             Članak 81.

         Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

         Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

         Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

            Članak 82.

         Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela.

  Članak 83.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i  općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

    Članak 84.

         Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

         Općinski načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

XI.  IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BOGDANOVCI

 

                                          Članak 85.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Bogdanovci, čine imovinu Općine Bogdanovci.

                                          Članak 86.

Imovinom Općine  upravlja općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s  odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

                                         

                                          Članak 87.

Općina Bogdanovci ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Općine Bogdanovci su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa     zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

2. prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u

    vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

4. prihodi od  koncesija,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje  propiše   Općina u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima sa Vukovarsko-srijemskom županijom  i Republikom Hrvatskom, te dodatni  dio u porezu na dohodak

    za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u

    Državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

                                          Članak 88.

         Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Bogdanovci iskazuju se u proračunu Općine Bogdanovci.

         Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

         Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

              Članak 89.

         Proračun Općine Bogdanovci i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

         Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

     Članak 90.

         Općinsko  vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

         Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

     Članak 91.

         Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

         Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

     Članak 92.

         Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

         Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

XII.  AKTI OPĆINE

 

                                          Članak 93.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

                                          Članak 94.

Općinski načelnik  u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

                                          Članak 95.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

                                          Članak 96.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.

                                          Članak 97.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu županije.

Na donošenje pojedinih akata shodno se  primjenjuju odredbe Zakona o  općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom povjerene javne ovlasti.

                                          Članak 98.

 

 Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

                                          Članak 99.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji  i nadležna  središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

                                          Članak  100.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Bogdanovci i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

                                          Članak 101.

Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

 

 

 

 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana  od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

XIII. JAVNOST RADA

 

                                          Članak 102.

Rad Općinskog  vijeća i općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

                                          Članak 103.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

              -  javnim održavanjem sjednica,

              - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim objavama

                  javnog priopćavanja,

              - objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom

                  vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i na

                  web stranicama Općine Bogdanovci.

Javnost rada načelnika osigurava se:

              -  održavanjem redovnih mjesečnih konferencija

                   za medije,

              -  izvještavanjem i napisima u tisku i drugim

                   oblicima javnog priopćavanja,

              - objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom

                   vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i na web

                   stranicama Općine Bogdanovci.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bogdanovci osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

                                          Članak 104.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

                                          Članak 105.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                          Članak 106.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika  Općinskog vijeća, načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se  ni nakon ponovljene rasprave  ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti se prijedlog na može staviti u dnevni red  Općinskog vijeća, prije isteka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

                                          Članak 107.

              Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Bogdanovci i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

                                                        Članak 108.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Bogdanovci objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/09 .

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/13-04/                                     

URBROJ: 2196/03-13-04

Bogdanovci, 27. ožujka 2013. godine

                                                                Predsjednik Općinskog vijeća

                                                               Mato Filkovac

 

 

 POSLOVNIK 


         Na temelju članka 54 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,50/11 i 144/12), članku 139. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) te članka 32. Statuta Općine Bogdanovci (Služb.vijesnik VSŽ br.17/09 ) a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 30. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013.godine, donijelo je:

 

 

P O S L O V N I K

Općinskog vijeća Općine BOGDANOVCI

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se  detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika  i potpredsjednika Općinskog vijeća. Sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Bogdanovci.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG

     VIJEĆA                       

     Članak 2.

Konstituirajuća sjednica  Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom,  a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici  nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, ako je više lista dobilo isti najveći broj, tada sjednici predsjedava kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Konstituirajuću sjednicu saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osobe koju on ovlasti.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ( u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti  predsjednika Općinskog vijeća u  pogledu predsjedanja  i rukovođenja sjednicom, a do izbora  Mandatnog povjerenstva i  Odbor za izbor i  imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske  „Lijepa naša domovino“.

 

Članak 3.

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici  polažu prisegu.

    Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

 

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Bogdanovci obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bogdanovci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Bogdanovci.“

 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: „Prisežem“.

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnosti vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

 

Članak 4.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje  zamjenik vijećnika.

Zamjenika člana izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje nizabrani kandidat kojeg određuju političke stranke sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen određuju ga dogovorno, s time da moraju o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti nadležno upravno tijelo. Ako političke stranke nisu postigle dogovor, zamjenik člana predstavničkog tijela je prvi slijedeći neizabrani kanditat sa kandidacijske liste. Člana predstavničkog tijela izabranog s kandidacijske liste političke stranke koja je nakon izbora brisana iz registra političkih stranaka, zamjenjuje prvi sljijedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama Statuta Općine Bogdanovci.

 Vijećnik stavlja mandat u mirovanje koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, a za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim zakonom.

Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana prestanka mandata član Vijeća ima sva prava i dužnosti određena zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

 

                                          Članak 5.

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog povjerenstva  i Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3  vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 

 

III.  PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

 

                                            Članak 6.

Prava i dužnosti  vijećnika propisana su Statutom Općine Bogdanovci.

                                           

 Članak 7.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog  vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

                                         

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih  tijela, a može tražiti i stručne obavijesti  i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

                                         

Članak 9.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub  vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub nezavisnih vijećnika.

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

 

IV.  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA

       I POTPREDSJEDNIKA  OPĆINSKOG VIJEĆA

             

 

                                          Članak 10.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće javnim glasovanjem.

Predsjednik i potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine.

Pravo na drugog potpredsjednika ima predstavnička manjina koja ga mora predložiti u pisanom obliku

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo  za jednog kandidata.

 

                                          Članak 11.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja, odnosno mogu se predložiti novi knadidati.

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se  izborni postupak u cijelosti.

                                          Članak 12.

Prava i dužnosti predsjednika općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Bogdanovci i ovim Poslovnikom.

 

                                          Članak 13.

Predsjednik Općinskog vijeća  prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

 

                                          Članak 14.

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

 

 

V.  RADNA TIJELA

 

                                          Članak 15.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana  Statutom Općine su:

1. Mandatno povjerenstvo,

2. Odbor za izbor i imenovanje,

3. Odbor za Statut i  Poslovnik

4. Odbor za proračun i financije

 

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko  vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga  Općinskog vijeća.

Predsjednik rad

Mandatno povjerenstvo  čine  predsjednik i dva člana.

Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

 

 

Članak 17.

Odbor za izbor i imenovanje, čine  predsjednik i četiri člana.

Odbor za izbor i imenovanje bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.

 

Članak 18.

Odbor za Statut i Poslovnik, čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednik Odbora  bira se iz redova vijećnika, a članovi iz reda vijećnika, te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.

 

Članak 19.

Odbor za proračun i financije, čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednik Odbora bira se iz redova vijećnika, a članovi iz reda vijećnika, te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.

   

                                          Članak 20.

Način rada radnih tijela  Općinskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća i objavom na web stranici Općine Bogdanovci.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

Radno tijela obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko vijeće.

 

.

        VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA

              I NAČELNIKA

       

                                          Članak 21.

Načelnik i zamjenik/ici  prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.

Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

                                         

                                          Članak 22.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajalište načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

Ako na raspravi nije nazočan  izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

                                         

                                          Članak 23.

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela  Općinskog vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.

                                         

                                          Članak 24.

Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika propisan je Statutom Općine Bogdanovci.

 

 

                  VII.  AKTI VIJEĆA

 

                                          Članak 25.

Odluke i druge akte ( u daljnjem tekstu: akti ) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom propisuje predsjednik Vijeća.

                                          Članak 26.

Izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i stavlja se pečat Općinskog vijeća.

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

 

                                          Članak 27.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

   

                                           Članak 28.

Ovlašteni predlagatelji akata koje  donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.                                       

                                          Članak 29.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akta nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

 

                                          Članak 30.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Predlagatelj  odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu  i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela  i Odbor za Statut i Poslovnik.

 

                                          Članak 31.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

 

                                          Članak 32.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

 

                                          Članak 33.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Ako se prijedog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predoženim izmjenama i dopunama.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog  Poslovnika.

 

                                          Članak 34.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

 

                                          Članak 35.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

                                          Članak 36.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

 

                                          Članak 37.

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

-  ako ga je podnio predlagatelj akta,

-  ako ga je podnio Odbor za Statut i Poslovnik

    i s njime se suglasio predlagatelj akta,

-  ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio

    predlagatelj akta.

 

                                          Članak 38.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio načelnik, se glasuje odvojeno.

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se odlučuje.

 

                                          Članak 39.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se  glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

 

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU

 

                                          Članak 40.

Iznimno,  akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani  rokovi  utvrđeni u članku 29. ovog Poslovnika.

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnese vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj.                        

                                          Članak 41.

Kad se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

                      

                                          Članak 42.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

O postupku s amandmanima iz stavka l. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika  koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

 

IX.  DONOŠENJE PRORAČUNA I  GODIŠNJEG

      OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE

                                          Članak 43.

Općinski načelnik je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna, koje može povući nakon glasovanja o amandmanima, ali prije glasovanja o proračunu u cjelini. Pravo predlaganja donošenja odluke o privremenom financiranju imaju predlagatelji utvrđeni poslovnikom - to pravo moglo bi imati radno tijelo predstavničkog tijela nadležno za proračun i određenom broju vijećnika.

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje Općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.                                      

                                          Članak 44.

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

X.  VIJEĆNIČKA PITANJA

 

                                          Članak 45.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja načelniku, zamjeniku/cima načelnika i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.

 Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja  vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Načelnik, zamjenici načelnika, odnosno pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim  vijećnicima.

 

                                          Članak 46.

Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, zamjeniku/cima odnosno pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

Ako vijećnik ne uskladi pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno  i o tome će obavijestiti vijećnika.

 

                                          Članak 47.

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik/ici načelnika odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje.

                  

                                                                 Članak 48.

         Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.

         Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA

 

        Članak 49.

         Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Bogdanovci.

 

       Članak 50.

         Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

         Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.  

   Članak 51.

         Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 dana od dana  primitka.

                                                  

                                                        Članak 52.

         Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

         Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

   Članak 53.

         Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži  izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

 

                                                                  Članak 54.

         Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

         Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 30 dana  od dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od načelnika.

 

 

                   XII. RED NA SJEDNICI

 

                            l. Sazivanje sjednice

 

        Članak 55.

         Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.

         Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.                

         Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana.

         Sjednica Općinskog vijeća mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.

         Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

         Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

 

       Članak 56.

         Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

    Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

         Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. 

         O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

         Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjenicima načelnika, pročelniku upravnog tijela, vijećima mjesnog odbora na području Općine Bogdanovci, vijećima nacionalnih manjina/predstavnicima nacionalnih manjina.

 

         2. Dnevni red

 

      Članak 57.

         Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

         Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

 

 

     Članak 58.

        Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

          Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

         Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.

        O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

        Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.

        Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

        Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

 

 

       Članak 59.

        Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

        Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

 

 

      Članak 60.

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten  u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 29. Poslovnika  prije proteka roka od tri mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu..

 

 

         3. Predsjedavanje i sudjelovanje

 

 

       Članak 61.

        Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti  potpredsjednik. 

 

        Članak 62.

        Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

        Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

        Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

        Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

        Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

      Članak 63.

        Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

        Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.

        Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

        Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.

 

 

       Članak 64.

        Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

        Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.

        Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice.

        Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

 

      Članak 65.

        Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.

        Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.

        Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

        Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 62. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.

 

        4. Tijek sjednice

 

      Članak 66.

 

        Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.

        Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

        Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.

        Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

        Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.

 

 

        5. Odlučivanje

 

 

        Članak 67.

        Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.

        Članak 68.

        Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

        Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:

-         Statut Općine,

-         Poslovnik Općinskog vijeća,

-         proračun,

-         godišnje izvješće o izvršenju proračuna

-         odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća

         Odluku o raspisivanju referenduma o opozivu načelnika i zamjenika načelnika donosi Općinsko vijeće na prijedlog 20%  od ukupno upisanih birača ako je središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu samoupravu  utvrdilo da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

         Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenim statutum općine.  

 

         6. Glasovanje

   Članak 69.

         Glasovanje na sjednici je javno.

         Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.

         Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

         Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

         Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.

         Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

         Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća. 

 

       Članak 70.

         Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.

         Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

 

    Članak 71.

         Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

         Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

         Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.

         Glasačke listiće priprema službenik iz članka 68. ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

 

       Članak 72.

         Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

 

                                                                  Članak 73.

         U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

         Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

 

         Članak 74.

         Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

         Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

         Članak 75.

         Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

         Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.

         Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.

         Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

 

 

         XIII. IZBORI I IMENOVANJA

 

         Članak 76.

         Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.

                                                            Članak 77.

         Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

         Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga  potpredsjednik.

         Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

         Članak 78.

         Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

         Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

         Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.

         Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

         Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i  potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.

         Članak 79.

         Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.

 

         Članak 80.

         Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,  potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

         Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

 

         XIV.  ZAPISNICI

 

         Članak 81.

         O radu sjednice vodi se zapisnik.

         Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

         U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

 

         Članak 82.

         Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

        O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

         Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

         Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

         Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva se  u  Jedinstvenom upravnom odjelu općine.

                                                                                                                                                                                      Članak 83.

         Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu općine.

         Jedinstveni upravni odjel je dužan omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

         XV.  JAVNOST RADA

 

         Članak 84.

         Sjednice Općinskog  vijeća su javne.

         Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

         Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

 

                                                                  Članak 85.

         O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

         Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Općine.

 

XVI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                          Članak 86.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09.

 

                                          Članak 87.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-04/13-04/

URBROJ: 2196/03-13-04

Bogdanovci, 27.ožujka 2013.godine         

 

 

 

                                                                    PredsjednikOpćinskog vijeća

                                                                             Mato Filkovac

 

 

 


             Na temelju članka 54 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,50/11 i 144/12), članku 139. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) te članka 32. Statuta Općine Bogdanovci (Služb.vijesnik VSŽ br.17/09 ) a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 30. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013.godine, donijelo je:

 

            STATUT OPĆINE BOGDANOVCI

 

I.            OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom  podrobnije se uređuje  samoupravni djelokrug Općine Bogdanovci, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo u i način rada tijela Općine Bogdanovci, načina obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Bogdanovci.

                                          Članak 2.

Općina Bogdanovci je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina obuhvaća područja naselja:

Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci.

Općina Bogdanovci obuhvaća područje omeđeno granicama katastarskih općina:

Jankovci, Cerić, Marinci, Bršadin, Vukovar, Berak, Negoslavci, Slakovci, Orolik i Srijemske Laze.

Granice Općine Bogdanovci mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

                                          Članak 3.

Općina Bogdanovci je pravna osoba.

Sjedište Općine Bogdanovci je:

Bogdanovci, Bana Josipa Jelačića, 1.

                                         

Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

   

             

II. OBILJEŽJA OPĆINE

                                          Članak  4.  

Općina će naknadno izraditi grb.

                                          Članak 5.

Općina će naknadno izraditi zastavu.

                                                        Članak 6.

Općinsko vijeće svojom odlukom utvrđuje potrebni opis grba općine, opis zastave općine i njihovu uporabu i čuvanje.

                                          Članak 7.

Dan Općine Bogdanovci, slavi se 05.svibnja, kao spomen na 05,svibnja 1991. godine kada su mještani Bogdanovaca u centru sela zaustavili kolonu neprijateljskih tenkova i transportera i primorali ih da se povuku iz Bogdanovaca.

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

                                          Članak 8.

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za općinu.

Nagrada općine Bogdanovci i druga javna priznanja dodjeljuje se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom općinskog vijeća.

            Članak 9.

         Javna priznanja Općine Bogdanovci su:

         1. Počasni građanin Općine Bogdanovci

         2. Nagrada Općine Bogdanovci za životno djelo

         3. Nagrada Općine Bogdanovci

         4. Zahvalnica Općine Bogdanovci

           Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICMA LOKALNE

       PODRUČNE ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

 

                                          Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina Bogdanovci uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, a sukladno zakonom i međunarodnim ugovorima.

                                          Članak 12.

Općinsko vijeće Općine Bogdanovci donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno  o sklapanju  sporazuma ( ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicima  lokalne samouprave, kada  ocijeni  da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća.

                                          Članak 13.

     O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine Bogdanovci i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

V.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

                                          Članak 14.

Općina Bogdanovci je samostalna  u odlučivanju u poslovima iz  samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru  zakonitosti rada i akata  tijela Općine Bogdanovci.

                                          Članak 15.

Općina Bogdanovci u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima i to osobito poslovi koji se odnose na:

-         uređenje naselja i stanovanje,

-         prostorno i urbanističko planiranje,

-         komunalno gospodarstvo,

-         brigu o djeci,

-         socijalnu skrb,

-         primarnu zdravstvenu zaštitu,

-         odgoj i osnovno obrazovanje,

-         kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-         zaštitu potrošača,

-         zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-         protupožarnu i civilnu zaštitu,

-         promet na svom području,

-         ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 Općina Bogdanovci obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se  uređuju pojedine djelatnosti iz stavka l. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

                                          Članak 16.

Općina Bogdanovci može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz stavka 15. ovog Statuta zajednički  s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog  trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Osnivanjem zajedničkog upravnog tijela,odjela ili službe, iz stavka 1. ovog članka, propisuje se financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja važna za to tijelo.

Odluka o obavljanja poslova na način propisan u stavku l. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

 

                                          Članak 17.

Općinsko vijeće Općine Bogdanovci može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

    Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

 

VI.  NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U

       ODLUČIVANJU

                                          Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

         Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma  iz stavka 1.  ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Bogdanovci.

                                          Članak 20.

Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenja načelnika i njegovog/vih zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

-  kada krše i ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

-  kada svojim radom prouzroče Općini Bogdanovci znatnu materijalnu štetu, odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Bogdanovci u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000,00 kuna pod pojmom znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna i više.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća ili većina vijeća mjesnih odbora. Prijedlog  mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju opoziva  načelnika i njegovog/vih zamjenika može dati i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Bogdanovci. Tada predstavničko tijelo (predsjednik) u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga, dostavlja prijedlog za raspisivanje referenduma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga (rok 60 dana). Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, predstavničko tijelo u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave raspisuje referendum.

Prijedlog mora biti  predan u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime prezime, adresa, OIB) i vlastoručni potpis.

Odluka o raspisivanju referenduma o opoziva načelnika i njegovog/vih zamjenika donosi se većinom glasova  svih članova općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opoziva načelnika i njegovog/ovih zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog/ovih zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu načelnika i njegovog/ovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

                                          Članak 21..

                 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

              Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma

ispravan, Općinsko vijeće će raspisat i referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

 

              Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno

je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja

prijedloga.

            Referendum se ne može raspisati samo za zamjenika načelnika.

            Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

                                          Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-    naziv tijela koje raspisuje referendum,

-         područje za koje se raspisuje referendum,

-         naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati na referendumu,

-         obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,

 

 

-         referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

-         dan održavanja referenduma.

                                          Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebi-

valište na području Općine Bogdanovci, odnosno na području za koje se  raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

                                                        Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće Općine Bogdanovci.

                                          Članak 25.

Postupak provođenja referenduma  i odluke donijete podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

                                          Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te rok u kojem se rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.                                   

                                          Članak 27.

Zbor građana saziva  predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnih odbora.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

                                          Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine Bogdanovci donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 1. stavka ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Bogdanovci.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima zahtjeva najkasnije u roku od  tri mjeseca od prijema prijedloga.

                                          Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Bogdanovci, kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa i izvršavanja građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik Općine Bogdanovci, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan  je odgovoriti  u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

              Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

 

VII. TIJELA  OPĆINE

 

                                          Članak 30.

Tijela općine su:

- Općinsko vijeće

- Općinski načelnik

 

 

1.     OPĆINSKO VIJEĆE

 

                                          Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje   donosi odluke i  akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

              Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.

              Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo,  poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

                                                        Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:

-    Statut općine Bogdanovci,

-  Poslovnik o radu

-  odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

   u vlasništvu Općine,

-  proračun i odluku o izvršenju proračuna

-  godišnje izvješće o izvršenju proračuna

-  odluku o privremenom financiranju,

-  odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine

   Bogdanovci čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija

je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna,

- odluku o promjeni granice Općine Bogdnovci,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela općine,

             - donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu

                provođenja ocjenjivanja,

             - osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

          

           -odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama

koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;

            -  daje prethodne suglasnoti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili

               odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

            -  donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

            -  raspisuje lokalni referendum,

            -  bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

           - bira i razrješava  članove radnih tijela Općinskog vijeća,

           -  odlučuje o pokroviteljstvu,

           -  donosi odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih

               priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

           -  imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i

               posebnim odlukama Općinskog vijeća,

           - donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug

               zakonom i podzakonskim aktima

           - donosi odluku o visini plaće načelnika i njegovih zamjenika.

                                          Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predstavnička većina predlaže predsjednika i jednog potpredsjednika Općinskog vijeća dok predstavnička manjina predlaže drugog  potpredsjednika općinskog vijeća.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

                                          Članak 34.

         Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko  vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- statut, poslovnik. proračun i druge opće akte koje donosi predstavničko tijelo, dostavlja predstojniku Ureda državne uprave u županiji u roku 15 dana od dana donošenja akata, zajedno s izvadkom iz zapisnika.

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i  Načelnika

- brine o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i  druge poslove određene zakonom i  Poslovnikom Općinskog   vijeća.

Predsjednik općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika,  u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode općinskom načelniku.

                                               Članak 35.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.

Ukoliko na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u općinskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statutom Općine, broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena.                             

                                          Članak 36.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

     Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju  pravo na naknadu  u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

                                          Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije

  zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena  kod javnog  bilježnika najranije osam dana prije  njezinog podnošenja iste.

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišena  poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu  zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti  presude,

- ako je prestalo prebivalište na području Općine Bogdanovci, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

                                          Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme  trajanja mandata  prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to  vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća. Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

                                         

                                          Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

    - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

     -  raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom

        redu sjednice Vijeća,

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

     - postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

     -  postavljati pitanja načelniku i zamjenicima načelnika,

    - sudjelovati na  sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na

        njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

     - prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere

        Općinsko vijeće,

    - tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika,

        od tijela Općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke  usluge. 

         Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća.

         Vijećnik ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

         Vijećnik je dužan  čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

          Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

                                          Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća,  glasovanje i vođenje zapisnika,  održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana  na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

              1.1. Radna tijela

                                          Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

    - Odbor za izbor i imenovanja,

    - Odbor za Statut i Poslovnik,

    - Mandatno povjerenstvo

    - Odbor za proračun i financije.

                                          Članak 42.

         Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

-         izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-         izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-         imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-         propise  o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

      Članak 43.

         Odbor za Statut i Poslovnik:

-         predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

-         predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-         razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-         obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

     Članak 44.

         Mandatno povjerenstvo:

-         na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-         obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-         obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-         obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

 

              Članak 45.

         Odbor za proračun i financije raspravlja o proračunu i financijama općine, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

             -   općinski proračun i završni račun,

             -   porezni sustav i poreznu politiku,

             -   stanje o prihodima i rashodima općine,

             -   ostala pitanja koja se tiču financiranja i financijskog poslovanja općine.                                                             

                                                            Članak 46.

         Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

         Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

                                                                

         2. OPĆINSKI NAČELNIK

      Članak 47.

         Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

         Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

         U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

-         priprema prijedloge općih akata,

-         izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

-         utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

-         upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-         odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Bogdanovci čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-         upravlja prihodima i rashodima Općine,

-         upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-         odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

-         donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela u Općini,

-         imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-         imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-         imenuje i razrješava predstavike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-         utvrđuje plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine

-         predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-         razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana

-         obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

-         imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

               -   donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili

                   raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

              -   sklapa ugovor o koncesiji  za obavljanje komunalnih djelatnosti,

               - donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa

                   ugovor  o povjeravanju poslova,

              -   daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

             - imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih

ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu ;

              -  do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće

                 o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

                 i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju      poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-         nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela,

-         organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

-   provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj   ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine sukladno sa    zakonom,

-         daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-         donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

-         obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-         obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

      Članak 48.

         Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

      Članak  49.

         Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

         Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

         Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

    Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

      Članak 50.

         Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

-         ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća,

u roku 8 dana ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u  Vukovarsko-srijemskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,

-         ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

     Članak 51.

         Načelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.    

         Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati

svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

         Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju pripadnici nacionalne manjine a sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu o  lokalnim izborima.      

                                                             Članak 52.

 

         Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

         Zamjenik  načelnika  u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan je pridržavati se uputa načelnika.

       Članak 53.

 

         Načelnik i zamjenik/ci načelnika dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest u ured općine o tome hoće li  dužnost na koju su  izabrani obavljati profesionalno, a sukladno zakonu.

         Ako to ne učine u propisanom roku, smatrat će se da dužnost obavlja volonterski.

         Ako općinski načelnik tijekom trajanja mandata promijeni način obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slijedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti.

      Članak 54.

 

         Načelniku i zamjeniku/cima načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-         danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanem Zakonom o općem upravnom postupku,

-         danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-         danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-         danom prestanka prebivališta na području jedinice,

-         danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-         smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti

Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.  

         Ako  mandat načelniku prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

 

     Članak 55.

 

         Načelnik i njegov/i zamjenik/ci mogu se opozvati u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

         Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog/vih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH    MANJINA

        

Članak 56.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Bogdanovci sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Pripadnici  rusinske nacionalne manjine imaju pravo na zamjenika općinskog načelnika, sukladno  Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

              Pripadnici rusinske nacionalne manjine imaju pravo na dva člana, srpske na jednog člana i ukrajinske nacionalne manjine na jednog člana u predstavničkom tijelu Općine Bogdanovci.

Rusini u naselju Petrovci ostvaruju pravo na uporabu rusinskog pisma i jezika.

Na području Općine Bogdanovci, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

    Zastava nacionalne manjine može se uz  zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Bogdanovci isticati na  zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za  nacionalnu manjinu.

                                          Članak 57.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Bogdanovci imaju pravo:

-  predlagati tijelima Općine Bogdanovci mjere za unapređivanje

    položaja nacionalnih manjina Općine Bogdanovci, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju    pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,

-  isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Bogdanovci,

-  biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati

 radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,

Način, rokovi i postupak ostvarivanja iz stavka 1. uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Bogdanovci.

                                 Članak 58.

Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Bogdanovci zatražiti mišljenje i prijedloge kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

                                 Članak 59.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

-  u sastavu svojih pečata i žigova

-  na natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-  u zaglavljima službenih akata koje donose.

                                 Članak 60.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

                                 Članak 61.

Općina Bogdanovci u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina Bogdanovci osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

 

VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

                                          Članak 62.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Bogdanovci utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Bogdanovci ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci.

Ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom  odlukom.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Bogdanovci upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Politika zapošljavanja u upravnim tijelima Općine provodit će se na

način da se nacionalnoj manjini osigura zastupljenost u  upravnim tijelima.

 

                                

                                          Članak 63.

Jedinstveni upravni odjel  u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata  tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

                                          Članak 64.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci samostalan je u okviru svoga djelokruga, a za  zakonito i pravovremeno  obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je  općinskom načelniku.

                                          Članak 65.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine Bogdanovci.

 

 

IX. JAVNA SLUŽBA

 

                                          Članak 66.

Općina Bogdanovci i okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi općina može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama, a sukladno zakonu.     

     Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 66. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

       Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba, javnih ustanova, trgovačkih društava i dr. kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik.    

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

                                          Članak 67.

Na području Općine Bogdanovci osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za  pojedina naselja ili više međusobno povezanih naselja ili za  dijelove naselja koji čine razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je  pravna osoba.

                                

                                          Članak 68.

Mjesni odbori na području Općine Bogdanovci su:

1. Mjesni odbor Bogdanovci,

2. Mjesni odbor Petrovci,

3. Mjesni odbor Svinjarevci.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavi dio te odluke.

                                          Članak 69.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže  osnivanje mjesnog odbora, organizacije i  udruženja građana, te načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

                                          Članak 70.

Načelnik u roku od 15 dana od primitka prijedloga utvrđuje da li  je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će  predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijejdlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno  izjasnititi se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

                                          Članak 71.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se  podaci o predlagatelju, području i  granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

                                          Članak 72.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

                                          Članak 73.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine..

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnih odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

                                          Članak 74 .

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od

30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

                                          Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika,  od 5 do 7 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema  broju stanovnika s pravom glasa i to  do 800 stanovnika s pravom glasa vijeće mjesnog odbora broji  pet članova, a iznad 800 stanovnika s pravom glasa vijeće mjesnog odbora broji 7 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.                                      

                                          Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava   na vrijeme od četiri godine i to većinom glasova svih članova.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

                                          Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora donosi  program rada  mjesnog odbora,

pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun,  te obavlja  druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

       Članak 78.

         Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 79.

         Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

                                                           

                                                            Članak 80.

         Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

             Članak 81.

         Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

         Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

         Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

            Članak 82.

         Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela.

  Članak 83.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i  općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

    Članak 84.

         Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

         Općinski načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

XI.  IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BOGDANOVCI

 

                                          Članak 85.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Bogdanovci, čine imovinu Općine Bogdanovci.

                                          Članak 86.

Imovinom Općine  upravlja općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s  odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

                                         

                                          Članak 87.

Općina Bogdanovci ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Općine Bogdanovci su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa     zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

2. prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u

    vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

4. prihodi od  koncesija,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje  propiše   Općina u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima sa Vukovarsko-srijemskom županijom  i Republikom Hrvatskom, te dodatni  dio u porezu na dohodak

    za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u

    Državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

                                          Članak 88.

         Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Bogdanovci iskazuju se u proračunu Općine Bogdanovci.

         Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

         Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

              Članak 89.

         Proračun Općine Bogdanovci i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

         Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

     Članak 90.

         Općinsko  vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

         Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

     Članak 91.

         Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

         Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

     Članak 92.

         Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

         Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

XII.  AKTI OPĆINE

 

                                          Članak 93.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

                                          Članak 94.

Općinski načelnik  u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

                                          Članak 95.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

                                          Članak 96.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.

                                          Članak 97.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu županije.

Na donošenje pojedinih akata shodno se  primjenjuju odredbe Zakona o  općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom povjerene javne ovlasti.

                                          Članak 98.

 

 Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

                                          Članak 99.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji  i nadležna  središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

                                          Članak  100.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Bogdanovci i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

                                          Članak 101.

Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

 

 

 

 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana  od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

XIII. JAVNOST RADA

 

                                          Članak 102.

Rad Općinskog  vijeća i općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

                                          Članak 103.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

              -  javnim održavanjem sjednica,

              - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim objavama

                  javnog priopćavanja,

              - objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom

                  vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i na

                  web stranicama Općine Bogdanovci.

Javnost rada načelnika osigurava se:

              -  održavanjem redovnih mjesečnih konferencija

                   za medije,

              -  izvještavanjem i napisima u tisku i drugim

                   oblicima javnog priopćavanja,

              - objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom

                   vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i na web

                   stranicama Općine Bogdanovci.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bogdanovci osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

                                          Članak 104.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

                                          Članak 105.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                          Članak 106.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika  Općinskog vijeća, načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se  ni nakon ponovljene rasprave  ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti se prijedlog na može staviti u dnevni red  Općinskog vijeća, prije isteka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

                                          Članak 107.

              Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Bogdanovci i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

                                                        Članak 108.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Bogdanovci objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/09 .

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/13-04/                                     

URBROJ: 2196/03-13-04

Bogdanovci, 27. ožujka 2013. godine

                                                                Predsjednik Općinskog vijeća

                                                               Mato Filkovac