Print

Financijski izvještaji

 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu - posebni dio

Financijsko izvješće Općine Bogdanovci za razdoblje 01.01.-31.12.2017. g.

Rebalans proračuna za 2017.godinu-posebni dio

Izmjene i dopune proračuna 2017. g.

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bogdanovci za 2017. godinu

Proračun za 2018. godinu - posebni dio (sa projekcijom 2019. i 2020.)

Plan proračuna za 2018. godinu

Projekcija proračuna za razdoblje 2019. - 2020. g.

Proračun Općine Bogdanovci za 2018. godinu

Vodič za građane uz proračun Općine Bogdanovci za 2018.g i projekciju proračuna za 2019. i 2020.g.

Prijedlog proračuna Općine Bogdanovci za 2018.godinu

Financijsko izvješće od 01.01.2017. do 30.06.2017.godine

Plan razvojnih programa za razdoblje 2017 - 2019

Projekcija proračuna za 2018 - 2019

Proračun 2017 s projekcijama opći dio

Proračun 2017 posebni dio

Odluka proračun 2017


PR-RAS za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

 

Bilješke uz PR-RAS za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

 

Rebalans proračuna za 2016. opći dio

Rebalans proračuna za 2016.

Rebalans proračuna za 2016. posebni dio

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2016. g.

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine

Prijedlog proračuna za 2017

Vodič za građane proračun 2017

Polugodišnje izvješće 2016

Financijski plan općine za 2016

Odluka proračun 2016

 

Plan proračuna za 2015.g.

Odluka o izvršenju proračuna 2014.g.

Plan i izvršenje - raz. 1.

Plan i izvršenje - raz. 3.

Plan i izvršenje - raz. 6.

 

Proračun

Rebalans

Odluka o izvršavanju proračuna