Print

19 sjednica općinskog vijeća općine bogdanovci

ODLUKA O ISPRAVCI Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018..

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

I Z V J E Š Ć E o mirovanju mandata vjećnika i imenovanje novog vijećnika

I Z V J E Š Ć E o zamjeni člana odbora za proračun i financije

ODLUKA O IMENOVANJU TRGA U NASELJU PETROVCI

O D L U K A o provedbi izbora za ĉlanove vijeća mjesnih odbora na podruĉju Općine Bogdanovci

O D L U K A o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci za razdoblje od 2019. - 2024.

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2018.godine

ODLUKA o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na podruĉju Općine Bogdanovci

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u športu za razdoblje siječanj-prosinac 2018.godine

O D L U K U o mjerama zaštite od poţara za vrijeme ţetve i vršidbe

ODLUKA o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bogdanovci

ODLUKA o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

O D L U K A o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bogdanovci

O D L U K A o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova , raslinja i biljnih otpadaka

O D L U K A o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika

Sazivanje devetnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bogdanovci