Print

javni poziv

za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bogdanovci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" broj 05/13) i članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bogdanovci, Općinsko vijeće Općine Bogdanovci objavljuje

   JAVNI POZIV

 za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci

I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci kao savjetodavnog tijela Općine Bogdanovci koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih ima 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika, bira ih Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na vrijeme od 3 (tri) godine.

II. Za člana Savjeta mladih može biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Općine Bogdanovci koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima navršenih 15 (petnaest) do navršenih 29 (dvadeset devet) godina života.

III. Pravo isticanja kandidature imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka i neformalne skupine mladih. Neformalnu skupinu mladih čini najmanje 10 mladih.

Predlagatelji su dužni prilikom isticanja kandidature predložiti i zamjenika kandidata za člana Savjeta mladih.

IV. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na adresu Općina Bogdanovci, Bogdanovci, Bana Josipa Jelačića 1, s naznakom: "Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci".

Obrazac prijavnice može se podignuti u pisarnici Općinske uprave ili na web stranici Općine Bogdanovci.

Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Prijedlog koji podnosi neformalna skupina mladih mora biti potpisan od najmanje 10 mladih Uz svaki potpis trebaju biti navedeni osnovni podaci (ime i prezime, adresa, OIB) potpisnika.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti dokumentaciju koja služi kao dokaz da kandidat ispunjava uvjete iz ovog poziva.

V. Rok za isticanje kandidatura je 24. rujna 2014.godine. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

VI. Rok za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata je 02. listopada 2014.godine nakon čega će izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura biti objavljeni na web stranici Općine Bogdanovci.

VII. Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Biranje se provodi tajnim glasovanjem na način da se na listiću zaokruži pet kandidata.

U slučaju da se Savjet mladih ne može izabrati jer dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova i to između onih kandidata koji nisu izabrani u prvom krugu jer su imali isti broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

VIII. Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bogdanovci.

Klasa: 021-05/14-01-03
Urbroj: 2196/03-01/01-14-01
Bogdanovci, 09. rujna 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOGDANOVCI
Predsjednik Andrija Krizmanić