O općini

Print

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom općine.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članovi vijeća su:

 

1. Kata Božić             
2. Željko Ergović                  
3. Ivan Božić - potpredsjednik općinskog vijeća                                 
4. Mirko Hardi                                        
5. Pavica Filkovac                                            
6. Tomislav Rac                    
7. Marijana Džudžar                              
8. Marko Budeš                      
9. Andrija Krizmanić - predsjednik općinskog vijeća
10.Mato Filkovac                  
11.Damir Doroghazi  - potpredsjednik općinskog vijeća
12. Miroslav Morhan   
13. Nevena Paljušaj