Print

Fiskalna odgovornost

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 400-08/12-03

Urbroj: 2196/03-12-03

Bogdanovci, 30.05.2012.

 

Temeljem članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10) i članka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN78/11) općinski načelnik Općine Bogdanovci donosi:

 

 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

1. Ovim aktom propisije se procedura stvaranja ugovornih obveza koje su potrebne za redovan rad JUP Općine Bogdanovci i Općine Bogdanovci (u daljenjem tekstu: Općina) osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine nije određeno drukčije.

 

2. Potrebu za pokretanje postupka ugovoaranja nabave roba i usluga mogu iskazati te predložiti općinskom načelniku svi zaposlenici u JUO pisanim podneskom. Općinski načelnik je odgovorna osoba koja pokreće postupak ugovoranja i stvaranja ugovorenih obveza.

 

3. Općinski načelnik je dužan prije pokretanja postupka utvrditi s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odijela i knjigovođom je li prijedlog u skladu s važećim financijskim planom/proračunom za tekuću godinu.

4. Nakon što se utrvrdi da je podložena ugovorna obveza u skladu s važećim financijskim planom, općinski načelnik odobrava pokretanje postupka.

 

5. Općinski načelnik sklapa ugovor odnosno vrši narudžbu.

 

 

Općinski načelnik

Marijan Gelo, dr.vet.med.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

OIB: 03766309328

Bana Jelačića 1, 32000 Bogdanovci

Tel/fax: 032-576-904, 576-903

http://www.opcina-bogdanovci.hr

 

Klasa: 400-08/12-03/

Ur. broj: 2196/03-12-03

Bogdanovci, 30. 05. 2012. Godine

 

Temeljem članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10) i članka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11) općinski načelnik donosi:

 

 

PROCEDURU ZAPRIMANJA, PROVJERE I PLAĆANJA PO RAČUNIMA

 

1.ZAPRIMANJE RAČUNA

Račun se zaprima u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bogdanovci gdje dobiva svoj prijemeni pečat i urudžbira se s datumom primitka te se upisuje u knjigu ulaznih faktura.

 

2.PROVJERA RAČUNA

Urudžbirani račun se prosljeđuje knjigovođi. Matematičkom kontorolm knjigovođa provjeravaispravnost iznosa na računu, što naznačuje pitpisom.

Sadržajnom provjerom utvrđuje se odgovara li roba, usluge i radovi vrstom i količinom ugovorenoj narudžbi.

Formalnom provjerom evidentira se postojanje svih zakonskih elemenata koji se odnose na konkretan račun: narudžbenice, ugovori te popratni dokumenti u prilogu (izdatnice, otpremnice, izjave i izvješća) što naznačuje potpisom.

 

3.PRIMLJEN RAČUN ODOBREN ZA EVIDENTIRANJE

Nakon likvidature, račun se prosljeđuje pročelniku JUO-a, koji svojim potpisom račun odobrava za evidentiranje u računovodstveni sistem.

 

4.PRIMLJEN RAČUN-OBRADA I KNJIŽENJE

Knjigovođa ulaznom računu kompletiranim sa svim pripadajućim prilozima-dodjela oznake mjesta troška te ekonomske klasifikacije, dodjela broja ulaznog računa, upis u računovodstveni sistem.

 

 

5.POTPIS OPĆINSKOG NAČELNIKA I ODOBRENJE ISPLATE

Nakon svih izvršenih provjera račun se prosljeđuje općinskom načelniku koji svojim potpisom potvrđuje da je usluga izvršena, radovi obavljeni ili roba zaprimljena, dakle da je isprava istinita.

Općinski načelnik svojim potpisom daje suglasnost za evidentiranje računa i za plaćanja.

Prilikom nabave roba i usluga malih iznosa čije se plaćanje vrši gotovinom iz blagajne, općinski načelnik svojim potpisom odobrava nabavu i jamči za točnost podataka iz računa.

 

6. PLAĆANJE RAČUNA

Na osnovu odobrenja općinskog načelnika, knjigovođa vrši plaćanje računa.

 

 

 

Načelnik općine

Marijan Gelo, dr.vet.med.

 

 

 

Preuzmi: Procedura stvaranja ugovornih obveza

Preuzmi: Procedura preuzimanja računa