Print

Javna rasprava

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 14/11) i Izmjene i dopune odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 18/11), načelnik Općine Bogdanovci,

 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 

O utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci

 

 

1. Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci trajat će od 30.05.2012. godine do 06.06.2012. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci u prostorijama Općine Bogdanovci svaki radni dan od 7 do15 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 30.05.2012. godine u 11 sati u Općini Bogdanovci.

 

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

 

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 06.06.2012. godine na adresu Općine Bogdanovci.

 

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK OPĆINE BOGDANOVCI

Marijan Gelo, dr. vet.med.

 

 

KLASA: 363-01/12-03/

URBROJ: 2196/03-12-03

Bogdanovci, 25.04.2012. godine